Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące podmioty osiągające znaczne przychody oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, obowiązek dotyczy opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej na stronie internetowej i przekazywania informacji o miejscu publikacji do urzędu skarbowego do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego dotyczy:

 1. podatników, których przychody przekroczyły wyrażoną w złotych równowartość 50 mln euro, oraz
 2. podatników działających w ramach PGK – niezależnie od wysokości osiąganych przez nich przychodów.

Czym jest informacja o realizowanej strategii podatkowej?

Ustawa wskazuje jedynie przykładowy katalog danych, które zawierać powinna informacja o realizacji strategii podatkowej (z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej działalności). Brak na chwilę obecną wzoru takiej informacji.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna w szczególności zawierać:

 1. informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,informacje o dobrowolnych formach współpracy z organami KAS (np. umowa o współdziałanie),
 2. informacje odnośnie liczby przekazanych informacji o schematach podatkowych (MDR) z podziałem na podatki, których te informacje dotyczą,
 3. informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 4. informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych,
 5. informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji / wiążącej informacji: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej,
 6. informacje dotyczące rozliczeń podatnika na terytoriach lub krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tj. w tzw. rajach podatkowych).

Z obowiązku informacyjnego wyłączone są informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

W przypadku podmiotów wchodzących w skład PGK informacje, o których mowa powyżej, należy podać w odniesieniu do każdej ze spółek wchodzących w skład grupy.

Czy należy posiadać strategię podatkową?

Przepisy nie przewidują wprost obowiązku sporządzania samej strategii podatkowej, a jedynie informację o niej. Z perspektywy praktycznej jednak ciężko sobie wyobrazić sporządzenie informacji o realizacji czegoś, czego się nie posiada. Zatem, w naszej ocenie, posiadanie strategii podatkowej jest niezbędne w wypełnieniu tego obowiązku sprawozdawczego.

Zgodnie ze wskazówkami KAS, strategia podatkowa to dokument opisujący:

 1. wizję i misję podatkową,
 2. długoterminowe cele podatkowe uwzględniające ich wpływ na realizację celów biznesowych,
 3. akceptowalny poziom ryzyka podatkowego oraz sposoby ograniczania ryzyka podatkowego,
 4. poziom zaangażowania organu zarządzającego w proces podejmowania decyzji z zakresu tzw. planowania podatkowego,
 5. przyjęte procedury w zakresie wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem podatkowym,
 6. przyjęte procedury dotyczące sposobu kontroli terminowości i prawidłowości składania deklaracji podatkowych,
 7. przyjętą strategie płatności zobowiązań podatkowych, oraz
 8. prezentację podejścia podmiotu do relacji biznesowych z podmiotami:

a) z tzw. rajów podatkowych,

b) z podmiotami powiązanymi, oraz

c) kwestii dotyczących unikania oraz uchylania się od opodatkowania.

Uważamy, że zakres strategii powinien być zgodny ze wskazówkami KAS. Strategia podatkowa powinna być zatem kompleksowym dokumentem, przyjętym przez zarząd, opisującym kierunki i cele działania podmiotu w obszarze podatkowym.

Opracowanie i wdrożenie strategii w dużych przedsiębiorstwach będzie wyzwaniem organizacyjnym, wymagającym zaangażowania pracowników na różnych szczeblach i w różnych departamentach. Szacujemy, że przygotowanie strategii, jej akceptacja i wdrożenie może zająć ok. 4-6 miesięcy.

Sposób i termin przekazywania informacji o realizowanej strategii podatkowej

Ustawa o CIT zobowiązuje podatników do zamieszczania informacji o realizowanej strategii podatkowej za dany rok podatkowy w języku polskim (bądź z tłumaczeniem na język polski), na swojej stronie internetowej w terminie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Brak jest przepisów przejściowych odnośnie pierwszego roku podatkowego, za który po raz pierwszy powinna być opublikowana informacja o realizowanej strategii. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika jednak, że podatnicy są obowiązani do sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii już za rok 2020, tj. w terminie do 31 grudnia 2021 r. Zatem w zakresie strategii na 2020, należy odtworzyć / spisać strategię istniejącą w przedsiębiorstwie w tymże roku.

Sankcje za niewypełnienie obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

W przypadku niewypełnienia obowiązku w wyznaczonym terminie, podatnik podlega karze pieniężnej nakładanej w formie decyzji w wysokości do 250.000 zł.

Umowa o współdziałanie

Przypominamy, że od 1 lipca 2020 r. duzi podatnicy mogą zawrzeć z szefem KAS umowę o współdziałanie. Dotyczy to podmiotów, u których wartość przychodu przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartość 50 mln euro (a zatem, ci sami, którzy są zobowiązani do publikacji informacji o realizacji strategii podatkowej). Umowa z szefem KAS o współdziałanie daje dużo korzyści, jak np. ograniczenie kontroli podatkowych, sankcji finansowych oraz w zakresie KKS, wyłączenie obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR), z wyjątkiem schematów transgranicznych, transparentność i przewidywalność działań organów podatkowych.

Strategia podatkowa jest elementem wniosku o zawarcie umowy o współdziałanie.