9 kwietnia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 398), na podstawie których miało rozpocząć funkcjonowanie Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”).

Repozytorium, prowadzone w systemie teleinformatycznym, ma służyć do przechowywania elektronicznych wypisów i wyciągów aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I tak, zgodnie z treścią wprowadzonego art. 92a §2 ustawy – Prawo o notariacie, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego, zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego zgłoszeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz umieszcza w Repozytorium jego elektroniczny wypis, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Mimo formalnego obowiązywania przepisów, Repozytorium nadal nie funkcjonuje. Krajowa Rada Notarialna, w komunikacie z dnia 9 kwietnia b.r. poinformowała, iż z uwagi na brak przepisów wykonawczych (tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunków organizacyjno-technicznych ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium, ich przechowywania a także trybu informowania Ministra Sprawiedliwości i innych podmiotów o ewentualnych przerwach w dostępie do Repozytorium), Repozytorium nie mogło zostać uruchomione, a jego uruchomienie będzie możliwe dopiero po ogłoszeniu rozporządzenia wykonawczego.

Taka sytuacja wywołuje kontrowersje i różnicuje podejście poszczególnych notariuszy do tej  kwestii, co może bezpośrednio przełożyć się na termin czynności planowanych przez przedsiębiorców. Część notariuszy zdecydowanie odmawia wykonania czynności notarialnych podlegających umieszczeniu w Repozytorium, wstrzymując się do czasu ogłoszenia przepisów wykonawczych, natomiast pozostała grupa wykonuje je w dotychczasowym trybie, planując umieszczenie w Repozytorium wypisów elektronicznych aktów notarialnych, sporządzonych od 9 kwietnia, po jego uruchomieniu.

Skontaktuj się z nami

Michał Mieszkiełło

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

Partner I Praktyka Doradztwa Korporacyjnego

E: m.mieszkiello@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 503 316 264