• Newsletter jest prowadzony współnie przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, którzy są „Współadministratorami” danych osobowych w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO.
 • Kliknięcie dedykowanego linku/klawisza – „ZAPISZ SIĘ”, „POTWIERDZAM SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTERA” lub analogicznego, w tym o odpowiadającej treści jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Współadministratorów informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Jednocześnie informujemy, że zawsze może Pani/Pan zmienić swoją decyzję. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowe informacje odnośnie sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w szczególności informacje o przysługujących Pani/Panu prawach, jak również danych kontaktowych do Współadministratorów znajdują się w dalszej cześci Informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

Administrator Danych Osobowych (Współadministratorzy)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243.
 • Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000433949, REGON: 146317034, NIP: 5252538109.
 • Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza spółka komandytowa z siedzibą w  Warszawie,  Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000673514, REGON: 367062614, NIP 5252707664

łącznie występujący i zwani jako „Współadministratorzy” Pani/Pana danych osobowych.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Newsletter jest prowadzony razem przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93 oraz Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 93, którzy współnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych będąc ich Współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.
 • Kliknięcie dedykowanego linku/klawisza – „ZAPISZ SIĘ”, „POTWIERDZAM SUBSKRYPCJĘ NEWSLETTERA” lub analogicznego, w tym o odpowiadającej treści jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Współadministratorów Pani/Pana danych osobowych w celu wysyłki newslettera i otrzymywania materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych, jak również informacji o organizacji wydarzeń takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Współadministratorów informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które mogą zostać zamieszczone w przesyłanych materiałach lub wiadomościach, a przesyłane drogą elektroniczną (e-mail).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysyłki Newslettera.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Informujemy jednak, że Pani/Pana dane osobowe mogą być profilowane celem doboru odpowiedniej treści przesyłanych materiałów. Obywać się to może na podstawie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana informacji tj. preferencji co do tematyki Newslettera, jak również nazwy firmy, którą Pani/Pan reprezentuje.

 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Współadministratorzy mogą korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Współadministratorzy informują, że będą przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Współadministratorami, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Współadministratorów. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Współadministratorzy stosują się do tych wymów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Współadministratorzy udostępniają w publikowanych informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Współadministratorzy nie będą udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności, gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Współadministratorami.

 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach. Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim pozostaje Pani/Pana zapisana/y do wysyłki Newslettera, tj. do momentu cofnięcia wyrażonej zgody. Wyrażoną zgodę można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

Punktem kontaktowym do Współadministratorów jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001), ul. Aleje Jerozolimskie 93. Pod tym samym adresem istnieje również możliwość kontaktu z każdym z administratorów z osobna.

 • e-mail: daneosobowe@www.ozogtomczykowski.pl
 • listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.