Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. z siedzibą  w  Warszawie, Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000183769, NIP 5262734243, zwana dalej „Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.”, „Spółką”.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. w celach związanych z uczestnictwem w Webinarium oraz w celach marketingowych Kancelarii Ozóg Tomczykowski sp. z o.o..
 • Uzupełnienie formularza zapisu na Webinar jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w Webinarium. Spółka będzie również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach marketingowych między innymi w ramach informowania Pani/Pana o kolejnych Webinarów. Wyrażona w ten sposób zgoda stanowi również akceptację (zgodę) na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a ponadto art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdy prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest marketing własnych produktów lub usług oraz ochrona materialnych i niematerialnych dóbr Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa w Webinarium.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Odbiorcy danych osobowych

 • Zgodnie z RODO, Spółka może korzystać z podmiotów przetwarzających (procesorów) i powierzyć im przetwarzanie danych osobowych. Spółka informuje, że będzie przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono ich przetwarzanie. Do kategorii tych odbiorców należą: dostawcy rozwiązań infrastruktury IT, podwykonawcy, dostawcy i podmioty współpracujące ze Spółką, świadczące usługi obsługi administracyjnej, księgowo-finansowej, kadrowej, usługi doradcze i inne usługi zamówione przez Spółkę. Podmioty te mogą wykorzystywać również dalsze podmioty przetwarzające.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a w takim przypadku Spółka stosuje się do tych wymogów RODO i transfer danych osobowych poza EOG może opierać się m.in. na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Dodatkowe informacje w zakresie transferu danych osobowych poza EOG Spóła udostępnia w publikowanych informacjach dot. przetwarzania danych osobowych, jak również pod adresem kontaktowym.
 • Spółka nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, chyba że udostępnienie będzie dopuszczalne przepisami prawa, w szczególności gdy będzie ono wynikało z przepisów prawa lub stosunku prawnego łączącego Panią/Pana ze Spółką.

Okres przetwarzania danych osobowych

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji ww. celów, a gdy wymóg przetwarzania danych osobowych wynika z przepisów prawa, przez okres określony w tych przepisach.
 • Informujemy więc, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i przeprowadzeniem webinarium. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych Spółki przez okres nie dłuższy jak 6 miesięcy od momentu przeprowadzenia webinarium, chyba że Spółka będzie uprawiona do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na innego podstawie prawnej. W przypadku zgłoszenia przysługującego Pani/Panu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu jego uwzględnienia.
 • Informujemy, że okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony w szczególności w razie zmiany stanu faktycznego lub prawnego, jak również, gdy byłoby to uzasadnione do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • W przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18, 20 i 21 RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 

Kontakt

 • e-mail: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl
 • listownie: Kancelaria Ożóg Tomczykowski sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa.