21 czerwca 2022 r. weszły w życie przepisy mające zapobiegać tzw. kradzieży spółek. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym („KRS”) wprowadza narzędzia, które mają uchronić przedsiębiorców przed coraz częstszym procederem polegającym na zmianie wpisów w KRS na podstawie sfałszowanych dokumentów lub dokumentów sporządzonych z naruszeniem przepisów prawa. Nowe rozwiązania mają uszczelnić system funkcjonującego w Polsce e-portalu KRS – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) („Portal”).

Z wirtualnej odsłony wniosków do KRS możemy korzystać od 1 lipca 2021 r. Portal daje możliwość zrealizowania wszelkich spraw z zakresu KRS, również składania wniosków o wpis / zmianę danych podmiotów, które są tam zarejestrowane. Elektronizacja postępowań rejestrowych, mimo że rewolucyjna, stworzyła dodatkowe pole do nadużyć, których przykładem może być dokonywanie zmiany wpisów w KRS przez osoby nieuprawnione. Ponadto, zmiany wprowadzane z wykorzystaniem Portalu są dokonywane automatycznie, a brak odpowiednich narzędzi powoduje dużo bardziej ograniczony sposób weryfikacji danych we wnioskach.

Czym jest zjawisko „kradzieży spółek”? Jest to proceder polegający na składaniu przez osoby nieuprawnione wniosków o aktualizację danych spółki w rejestrze przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Wnioski dotyczą zmiany danych powodujących utratę kontroli nad spółką, najczęściej
o zmianę sposobu reprezentacji i osób wchodzących w skład organów spółki.

Takim sytuacjom przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany drogą elektroniczną. Każda osoba, która wyrazi chęć otrzymywania newslettera dla danej spółki, zostanie automatycznie sygnalizowana
o wszczęciu postępowania rejestrowego lub dokonanych zmianach rejestrowych. Obejmuje to dostęp do następującego zakresu informacji:

  1. rejestracja sprawy na wniosek – pozycja KRS, sygnatura sprawy i data rejestracji sprawy;
  2. rejestracja sprawy z urzędu – pozycja KRS, sygnatura sprawy i data rejestracji sprawy;
  3. wpis w rejestrze – pozycja KRS, sygnatura sprawy, data oraz numer wpisu.

Dzięki wprowadzonym zmianom, osoba korzystająca z newslettera będzie mogła uzyskać informację
o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o wpis w KRS
lub uprawomocnieniem się orzeczenia.
Jest to o tyle kluczowe, iż w przypadku sfałszowanych wpisów daje możliwość odpowiednio wczesnej interwencji. Osoby uprawnione będą mogły wziąć udział
w toczącym się postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a przede wszystkim powiadomić organy ścigania.

Usługa newslettera jest dostępna dla użytkowników posiadających konto na Portalu. Po zalogowaniu należy kliknąć w pole „Krajowy Rejestr Sądowy”, następnie „Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego”
i „Dodaj podmiot do monitorowania”. Wyboru podmiotu dokonujemy wpisując jego numer KRS do wyszukiwarki. Co istotne, użytkownik może zamówić do 50 subskrypcji. Do każdej subskrypcji wskazuje się parametry, takie jak: okres obowiązywania (nie dłuższy niż rok), otrzymywanie powiadomień mailem oraz odnowienie, gdy zbliża się koniec ważności i odwołanie subskrypcji.  Po upływie terminu i braku przedłużenia, usługa zostanie automatycznie wyłączona.

Newsletter pozwoli więc na szybką reakcję i weryfikację, czy wprowadzana zmiana faktycznie została zawnioskowana przez spółkę. Podstawowym założeniem nowelizacji jest wzmocnienie funkcji informacyjnej KRS, a co za tym idzie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego.

Zapraszamy do kontaktu w razie dodatkowych pytań.